12 446-66-76          12 446-66-86

Tani zarządca?

Niedawno studentka, zadała mi proste – jej zdaniem – pytanie: Jakie jest średnie wynagrodzenie zarządców za 1 m² powierzchni lokalu w województwie pomorskim? Spotkała się z oczekiwaną przez oferentów

wysokością wynagrodzenia w bardzo szerokim przedziale – od 0,2 zł/m² do nawet 1,2 zł/m².

Była zaskoczona, gdy stwierdziłem, że na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Uważam za zasadne, aby temat rozwinąć.

W przypadku "dużych" wspólnot funkcjonują różne modele zarządzania nieruchomością wspólną. Albo:

  • wspólnota powierza zarządzanie osobie fizycznej lub prawnej w trybie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • wspólnota - zgodnie z art. 20 - wybiera jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd, który zarządza nieruchomością wspólną w oparciu o zapisy rozdziału IV;
  • wspólnota wybiera zarząd, a ten powierza realizację swoich zadań wybranemu przez siebie podmiotowi zwanemu "zarządcą", chociaż faktycznie zarządcą (w rozumieniu art. 18) nie jest - lepszym terminem byłby „administrator”.

Zdarza się również, że wspólnota po wyborze zarządu wybiera administratora, zachowując sobie prawo do jego odwołania.

Takie działanie jest niezgodne z prawem, i z logiką, ponieważ zarząd, który ma ustawowo określone prawa (patrz - art. 21 i 22 ww. ustawy) ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte obowiązki, a w przypadku, gdy musi korzystać z usług narzuconego mu przez wspólnotę administratora, bierze na siebie odpowiedzialność za jego działanie, nie mając prawa go odwołać. Ustawodawca wyraźnie stwierdza, że tylko zarząd lub zarządca powołani w trybie art. 18 mają określone prawa i obowiązki.

Wybór administratora przez wspólnotę jest czytelną próbą obejścia ustawowych uregulowań, w myśl których możliwe są tylko dwa wykluczające się warianty określenia sposobu zarządu – albo ustawowy, albo oparty na art. 18. Zarząd wybrany w trybie art. 20 ust. 1 ma przecież wynikające z ustawy kompetencje.

Źródło: www.administrator24.info

Nasi partnerzy

part_adwokaci.jpgpart_argox.jpgpart_galactica.jpgpart_mmsoft.jpgpart_otin.jpgpart_pkobp.jpgpart_solemo.jpgpart_tomaszek.jpgpart_ulman.jpg